Onze voorwaarden

Om ervoor te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan, hebben we onze voorwaarden even voor jou op een rijtje gezet.

ALGEMENE VOORWAARDEN ANY BODY SPORTS

Deze voorwaarden van Any Body Sports zijn van toepassing voor alle activiteiten. Door het sluiten van een overeenkomst ga je akkoord met deze voorwaarden. Any Body Sports is gevestigd te Grave en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60917350.

 

1. GELDIGHEID ABONNEMENT EN BOOTCAMPKAARTEN

a) Een abonnement is geldig voor een periode van een maand. De startdatum van het abonnement geschied op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van de maand.

b) Een bootcampkaart bevat tien lessen en is geldig voor een periode van zestien weken na datum van uitgifte. Als de geldigheidsduur van de bootcampkaart is verlopen dan komen alle openstaande lessen te vervallen.

c) Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kan Any Body Sports het abonnement of de bootcampkaart bevriezen. Any Body Sports kan hiervoor een doktersverklaring vragen.

d) Een abonnementen en een bootcampkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

e) Een abonnementen stopt automatisch en wordt niet stilzwijgend verlengd.

2. BETALING

a) Betalingen dienen uitsluitend te geschieden via rekeningnummer [rek. Nummer] t.n.v. Any Body Sports.

De betaling voor een abonnement dient vooraf te geschieden.

Een bootcampkaart wordt uitgegeven op het moment dat de betaling is ontvangen op het bovengenoemde rekeningnummer.

Personal training, workshops, teambuildingactiviteiten worden gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

b) Any Body Sports heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

3. AANSPRIJKELIJKHEID

a) Any Body Sports en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, contractspartner of wederpartij. Deelname aan een bootcamptraining/activiteit van Any Body Sports geschiedt op eigen risico.

b) Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Any Body Sports en haar medewerkers is Any Body Sports niet aansprakelijk.

c) Any Body Sports is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers, contractspartner of wederpartij mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een bootcamptraining/activiteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Any Body Sports niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de bootcamptraining/activiteit. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de bootcamptraining/activiteit. Indien een deelnemer, contractspartner of wederpartij gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. Any Body Sports behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een bootcamptraining/activiteit.

d) Any Body Sports is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartner of wederpartij. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een bootcamptraining/activiteit.

 

4. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a) Any Body Sports respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Any Body Sports gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. Any Body Sports zal persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

b) De verstrekte informatie op de website www.anybodysports.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

c) De website www.anybodysports.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Any Body Sports.

 

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR ANY BODY SPORTS

a) Any Body Sports behoudt zich het recht voor een reguliere bootcamptraining bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

b) Any Body Sports is gerechtigd de startlocatie en de tijden van de bootcamptrainingen tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

c) Buitengewone omstandigheden leveren voor Any Body Sports altijd overmacht op en ontheffen Any Body Sports. van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Any Body Sports ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

d) Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een bootcamptraining/activiteit worden afgelast. Any Body Sports is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een bootcamptraining/activiteit door gevaarlijke weersomstandigheden.

e) Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Any Body Sports van de bootcamptraining/activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

Neem contact met ons op

Laat een bericht voor ons achter en we zullen je zo snel mogelijk een antwoord sturen!